วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความหมายของ กราฟฟิก การออกแบบกราฟฟิก และการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์

กราฟฟิก Graphic 
     มาจากภาษา ลาติน "กราฟิโคส" หมายถึง การวาดรูป การเขียน ประกอบด้วย
          การบรรยาย ในเชิงความเหมือนจริง มีลายระเอียดปรากฏชัดเหมือนของจริง
          การวาด หรือ การเขียนด้วยมือ 
          การทำเครื่องหมายเหมือนการเขียนหรือลักษณะการพิมพ์
          รูปภาพหรือไดอาแกรม ประกอบข้อมูล
          แสดงด้วยภาพกราฟฟิกเกี่ยวกับภาพซึ่งอ้างอิงถึง คำพูดหรือการเขียนเกี่ยวของกับการบรรยาย ที่พร้อมจะใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างสรรค์จินตนาการที่แจ่มชัดในลักษณะภาพที่มองเห็นได้
          ศิลปะของการวาดเขียน เช่น ในทางสถาปัตยกรรม หรือ วิศวกรรม
          การคิดคำนวนที่มุ่งเน้นประโยชน์ที่ได้จาการวาดรูปต่างๆ
          เกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่มองเห็น เช่น ตัวอักษร ภาพตาราง รูปวาดต่างๆ 
          เกี่ยวกับการพรรณนา การอธิบาย ทำให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้ง

อ้างอิง : หนังสือ "กราฟฟิกกับนิตยสาร",ผู้เขียน วรสิทธิ์ มุทธเมธา ศษ.บ.(ศิลปกรรม),พ.ศ.2544
สรุป กราฟฟิก คือ การแสดงออกทางศิลปะ การสื่อความหมายออกในแนวศิลปะด้วยวิธีต่างๆ เช่น การทำเครื่องหมาย การวาดรูประบายสี แสดงออกทางตัวหนังสือ แสดงออกผ่านทางรูปภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบแบบแผน ตามจินตนาการที่ต้องการสื่อสารออกให้ถูกต้องเหมือนจริง หรือตัดทอนต่างๆ สื่อสารกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร

การออกแบบกราฟฟิก
        การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา เช่น เราจะทำเก้าอี้นั่งซักตัวจะต้องวางแผนไว้เป็นขั้นตอนโดยต้องเริ่มเลือกวัสดุที่จะใช้ทำเก้าอี้นั้นจะใช้วัสดุอะไรที่เหมาะสม วิธีการต่อยึดนั้นควรใช้กาว ตะปูนอต หรือใช้ข้อต่อแบบใด คำนวณสัดส่วนการใช้งานให้เหมาะสม ความแข็งแรงของเก้าอี้นั่งมากน้อยเพียงใด สีสันควรใช้สีอะไรจึงจะสวยงาม และทนทานกับการใช้งาน เป็นต้น
         การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสมมีความแปลกใหม่ขึ้น เช่น เก้าอี้เราทำขึ้นมาใช้ซึ่งเมื่อใช้ไปนานๆก็เกิดความเบื่อหน่ายในรูปทรง เราก็จัดการปรับปรุงให้เป็น รูปแบบใหม่ให้สวยกว่าเดิม ทั้งความเหมาะสม ความสะดวกสบายในการใช้งานยังคงเหมือนเดิม หรือดีกว่าเดิม เป็นต้น
         การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็น 2 มิติ และ 3 มิติ เข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ การนำองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกันนั้น ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม อันเป็นคุณลักษณะสำคัญของการออกแบบ เป็นศิลปของมนุษย์เนื่องจากเป็นการสร้างค่านิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่มนุษย์
         การออกแบบ หมายถึง กระบวนการที่สนองความต้องการในสิ่งใหม่ๆของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อให้ชีวิตอยู่รอด และมีความสะดวกสบายมากขึ้น.
อ้างอิงจากเว็บไซต์ : http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355541/lesson_1.htm
สรุป การออกแบบกราฟฟิก คือ การสร้างสรรค์ลักษณะ จัดวางองค์ประกอบต่างๆ ปรับปรุง ให้เหมาะสม ให้สวยงาม โดยคำนึงถึงหลักการและผลประโยชน์ต่างๆ อย่างมีรูปแบบ และสวยงามตามค่านิยมทางความงามการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์
          การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ สามารถสร้างสรรค์ได้ทั้งลักษณะ 2 มิติ บนพื้นผิวแผ่นราบของวัสดุเช่น กระดาษ แผ่นพลาสติก แผ่นโลหะอาบดีบุก หรือ อลูมิเนียม โฟมฯลฯ ก่อนนำวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้ประกอบกัน เป็นรูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ส่วนในลักษณะ 3 มิติก็อาจทำได้ 2กรณีคือ ทำเป็นแผ่นฉลาก(label)หรือแผ่นป้าย ที่นำไปติดบนแผ่นบรรจุภัณฑ์ประเภท rigid formsที่ขึ้นรูปมาเป็นภาชนะบรรจุสำเร็จมาแล้ว หรืออาจจะสร้างสรรค์บนผิวภาชนะบรรจุ รูปทรง 3มิติโดยตรงก็ได้เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติกเป็นต้น ซึ่งลักษณะของการออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่มักถือตามเกณฑ์ของเทคนิคการพิมพ์ในระบบต่างๆเป็นหลัก
อ้างอิงจากเว็บไซต์ : http://design-prt1330.exteen.com/20080718/entry-5
สรุป การออกแบบกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์ คือ การสร้างสรรค์ตามจินตนาการ ออกแบบ จัดวางองค์ประกอบบนบรรจุภัณฑ์ ให้สวยงาม โดยคำนึงถึงรูปทรง ความสวยงาม ลักษณะที่เหมาะสม และประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ และแสดงออกถึงบรรจุภัณฑ์นั้นๆ ตามค่านิยม สื่อสารกันระหว่างผู้สร้างสรรค์กับผูบริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น