วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สรุปการเรียนการสอนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

สอนการทำ Proposal การขอรับทุนงานวิจัย
สอนเรื่องการแยกแยะประเภทของงานวิจัยที่จะทำ ประเภทที่ทำคือ งานวิจัยและพัฒนา
สอนหลักการตั้งชื่อเรื่องงานวิจัย  Reserch Title Guide
VPAT
V = Variables ตัวแปรที่ศึกษา
P = Population ประชากรที่ศึกษา
A = Area พื้นที่/ขอบเขต
T = Time ช่วงเวลาที่ทำการวิจัย

สอนเรื่องการทำบทที่ 1 ความสัมพันธ์และความเป็นมาของงานวิจัย
หัวข้อและวัตถุประสงค์ของการทำโครงการ

แนวการเขียนวัตถุประสงค์
R&D Invention
1.เพื่อออกแบบ/สร้าง/พัฒนา...................................(ตัวแปรที่ศึกษา)
2.เพื่อทดสอบ....................................ประสิทธิภาพ/ความคิดเห็น/ของ.....................

ให้ทำการออกแบบ Pattern Swatches 4 แบบ ส่งเสริมเชิงท่องเที่ยวชัยนาท
ส่งที่เมล Prachid2010@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น